Våre samarbeidspartar

Det viktige samarbeidet

For at vi skal kunne ta i vare, og gje kvart enkelt barn det beste utgangspunkt for læring og utvikling vil vi i enkelte høve ha behov for samarbeid med andre instansar som er knytt til barnehagens hjelpeapparat. Ingen barn vert drøfta med desse instansane utan at de foreldre har samtykka i det. Foreldre kan også komme til oss for å be om henvisning til hjelpeapparat. Barnehagen er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til lov om barnehagar § 21 – §23. Vidare skal vi kort sjå litt på nokre av barnehagens næraste samarbeidspartar, skulen er også ein nær samarbeidspart, dette vert omtale under overgang barnehage skule.