Våre samarbeidspartar

Det viktige samarbeidet

For at vi skal kunne ta i vare, og gje kvart enkelt barn det beste utgangspunkt for læring og utvikling vil vi i enkelte høve ha behov for samarbeid med andre instansar som er knytt til barnehagens hjelpeapparat. Ingen barn vert drøfta med desse instansane utan at de foreldre har samtykka i det. Foreldre kan også komme til oss for å be om henvisning til hjelpeapparat. Barnehagen er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til lov om barnehagar § 21 – §23. Vidare skal vi kort sjå litt på nokre av barnehagens næraste samarbeidspartar, skulen er også ein nær samarbeidspart, dette vert omtale under overgang barnehage skule.

Barnehagen har eit sterkt og godt samarbeid med Førde kompetanseteam som er nært tilknytt PPT kontoret, vår kontaktperson er Annlaug Sandal. Annlaug kjenner Prestebakken og personalet godt, ho er ein viktig samspelspartnar når vi lurer på noko eller rett og slett treng eit ekstra råd eller to i høve ulike ufordringar i barnegruppa. I tillegg til å rettleie oss personale bidrar Annlaug også til foreldrerettleiing som tildømes PMTO. Foreldre vert kontakta før vi drøftar enkeltbarn med Førde kompetanseteam.

Førde kompetanseteam

PPT

Ved behov for meir kartlegging utover Førde kompetanseteam brukar vi PPT som er forkorting for pedagogisk psykologisk tenestekontor. PPT sitt ansvarsområde er heimla i opplæringslova § 5–6 og retten til hjelp i § 5-7 i same lov. PPT er fagleg instans som kan gje sakkunnig vurdering og tilråding om eit barn treng ekstra hjelp og støtte etter opplæringslova. PPT gjev også hjelp og råd til barnehagen og foreldre. Foreldre må samtykke i tilmelding av barn til PPT.

Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt førebyggjande og helsefremjande arbeid for å tryggje oppvekstvilkåra til barna i kommunen. Helse- stasjonen kan foreslå at det blir søkt om barnehageplass for barn som har særleg behov for pedagogisk tilbod, og vere ein sakkunnig instans ved tilråding om prioritet ved opptak. Helsestasjonen kan vere ein samarbeidspart for å leggje tilbodet til rette for barn med særlege behov. Helsestasjonen skal kunne bidra med råd og rettleiing i samband med lækjemiddelhandtering i barnehagar og om smittevern. Vidare er helse- stasjonen sentral når det gjeld å kartleggje språket til barn.

Helsestasjonen

BUP

BUP er forkorting for barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk og er eit tilbod i spesialhelsetenesta for barn og ungdom i Norge. BUPs hovudoppgåve er å hjelpe barn frå 0 til 17 år og deira familiar i form av utredning, behandling, rådgjeving og tilrettelegging knytt til psykiske vanskar, åtferdsvanskar og lærevanskar. Barnehagen kan ikkje henvise til BUP, det må skje via barnets lege eller helsestasjon. Barnehagen samarbeider med BUP kring tiltak rundt enkeltbarn.

Barnevernet er også ein sentral samarbeidspart for barnehagen. Barnevernstenesta kan yte hjelp og støtte til familiar som er i ein vanskeleg situasjon og som kanskje treng litt ekstra i ein periode. Det kan være seg behov for barnehageplass, hjelp og råd til å løyse kvardagslogistikk, leksehjelp, avlastning. Barnevernet har også som hovudoppgåve å sikre at barn som lever under forhold som kan skadehelsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For å kunne ta hand om barn i slike alvorlege situasjonar, er barnevernet ofte avhengig av å få opplysningar frå andre. For at barn i alvorlege situasjonar skal bli sett av barnevernet og få den hjelpa dei treng, er det svært viktig at dei tilsette i barnehagane oppfyller opplysningsplikta når det er nødvendig. Alle barnehagetilsette har etter barnehagelova § 22 opplysnings-plikt overfor barnevernet utan å vere hindra av teieplikta når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla, eller dersom det er snakk om andre former for alvorleg omsorgssvikt.

Barnevernstenesta

Skulane i Førde krins

Førde har utvikla ein overordna plan for overgang barnehage/skule. Denne planen seier noko om kven som tek ansvar for dei ulike områda i møte mellom barnehage og skule. Det er eit tett samarbeid mellom barnehagen, styrar/pedagogisk leiar og rektor/klasselærar ved den aktuelle skulen barnet skal ta til på.
Barnehagen besøker skulen og deltek i ein ”vanleg” time på våren før skulestart. Barna skal få kjennskap til og oppleve korleis ein skuletime føregår.
Barnehagen overfører TRAS skjema og andre opplysningar til skulen, etter samtykke fra foreldra.
Møte mellom barnehage og skule (rektor, klassekontakt, styrar og ped.leiar)