Prestebakken barnehage
EIN BARNEHAGE FOR ALLE, MED GODE VERDIAR OG TRYGGE FORHOLD
Slider

Prestebakken barnehage

Ein barnehage for alle, med gode verdiar og trygge forhold

Velkommen til oss

Prestebakken barnehage er ein lun og god privat barnehage, som ligg nydeleg til i Førde sentrum. I vårt nærmiljøet har vi eit svært flott turområde med kort veg til skog og mark, og som næraste nabo til Førdehuset er vi også ivrige brukarar av bibliotek, kulturtilbod, treningshall og symjebasseng.

Småbarnsavdelinga har eit eige uteområde, dei minste får her ro til å bli godt kjende og trygge i barnehagen. Dei litt større barna har eit stort flott uteområde som stimulerar til allsidig leik og motorisk utfolding.  Vi har eit kompetent og godt kvalifisert personale som er med å skape eit aktivt og godt læringsmiljø for barna, der inkludering og venskap står sentralt i vår kvardag.

Prestebakken har gode trygge vaksne som har fokus på å ta ivare og å bygge gode relasjonar, der omsorg, samhald og inkludering er viktigast av alt saman med leik og læring.
Kanskje det er nettopp vår trygge, gode og omsorgsfulle kvardag du ynskjer at barnet ditt skal få oppleve.

Ta turen innom og hels på oss
Velkommen !

Play Video

Velkommen inn i vår eventyrlege Mummiverden

Play Video

Våre verdiar og arbeidsmåtar

Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens formål og innhald

Barnehagens 7 fagområder

Kom, bli med inn til oss og sjå litt av det vi held på med

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Rammeplan for barnehager (2017)

Barnehagen skal aktivt arbeide for å forebygge mobbing. Kvar går grensene, og når vert eit barn mobba er sentrale områder som vert drøfta. Dei vaksne sin tilstadeværelse i barnas liv for å rettleie, korrigere og hjelpe dei i situasjonar som er vanskelege er sentralt for å førebygge mobbing. Eit barn som vert plaga av andre barn eller av lite omtenksame vaksne, får redusert livskvalitet og kan utvikle negative mønster for samspel. Tove Flack, frå læringsmiljøsenteret sin forsking om mobbing er eit svært aktuelt område for oss å jobbe med i barnehage. Flack har og arbeidd med verkty for avdekking av mobbing, både skjult og openlys mobbing

Les meir

Måltidet i barnehagen

Måltidet i barnehagen er ein svært viktig pedagogisk arena og handlar om langt meir enn å tilby eit variert kosthold med sunn og god mat. Personalet si viktige rolle her handlar om å legge til rette for at måltidet og matlaging bidreg til måltidsglede, deltaking, samtalar og fellesskpsfølelse hos barna. Måltidet har fokus på sunne matvanar og er ein arena for læring og sosialt samspel.
Les meir

Prestebakken, ein livsglede barnehage

Livsglede for eldre. Prestebakken barnehage har ei fantastisk samarbeid med Helsetunet i Førde om å være Livsgledebarnegage for eldre.

Dette samarbeidet innebærer at barnehagen reiser på besøk på aldersheimen/sjukeheimen for å vitje dei eldre. Målet med besøket er å skape fellesskap i lag. Aktivitetar vil kunne være at barna syng for dei eldre, samtale, felles aktivitet etc. Tekst som ligg over

Les meir

Fiskesprell

Fisk inneholder næringsstoff som vi finner lite av i annan mat, og som er viktig for barnas vekst og utvikling. I Prestebakken prøver vi ofte at varmmåltidet skal inneholde sunn og næringsrik mat, og fisk er mykje brukt. Det kan være feks. fersk fisk, fiskepinnar, laksetaco. Personalet har også delteke på det nasjonale prosjektet om Fiskesprell i barnehagen. Bilda under vi deler med dokke er fra ein foreldrefest der fisk og laksetaco var på menyen 🙂
Les meir

Å ha fokus på relasjonar

Barnas tidlege erfaringar med jamaldringar har stor betyding for barnas utvikling av samspelsferdigheiter. Korleis barnet vert møtt av andre dannar grunnlag for korleis barna utviklar eigen sjølvkjensle. Ved at barnehagen er med og fremmar positive haldningar vil ein kunne redusere avvising, mobbing og vald. Barna lærer gjennom opplevingar og erfaringar med kvarandre og med oss vaksne i barnehagen.

Kom, kom så graver vi oss til Kina 🙂 Eg treng deg og du treng meg

Les meir

Barnehagens digitale praksis

Den digitale praksisen til barnehagen skal bidra til leik, kreativitet og læring. Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barna sine læreprosessar og bidra til å oppfylle rammeplanen sine føringar for eit rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. (Rammeplan for barnehagen, 2017)

Les meir

Å være ein praksis barnehage

Barnehagen er fast praksisbarnehage for høgskulen på Vestlandet, avtalen er for kvar periode treårig og inneberer eit forpliktande samarbeid i utdanninga av barnehagelærarar. I løpet av året vil de og få helse på fleire studentar som kjem innom for å ha praksis. De vil og få helse på elevar frå Mo og Øyrane vidaregåande skule, dette er elevar som ynskjer å ta utdanning innanfor barne og ungdomsarbeidarfaget samt elevar frå ungdomsskulen som prøver seg litt i arbeidspraksis.

Les meir

Det viktige foreldre samarbeidet

Samarbeidet mellom personalet og foreldra må byggje på innsikt i kva rolle heimen og barnehagen på kvar sin måte spelar i livet til barnet. Foreldre er dei som kjenner barnet sitt aller best, og som kan være med å synleggjere kven barnet er og kva barnet meistrar eller strevar litt med. Alt før barnet startar i barnehagen ynskjer vi å snakke med deg om akkurat ditt barn, vi vil bli kjent med barnet og dykk som familie, kven er dette vesle barnet som kjem til oss.
Les meir
Rull til toppen