Ønsker du barnehageplass?

Prestebakken barnehage

Img Giraffer
Img 201302
Img 190072
Rolig tid
Img 68602
previous arrow
next arrow
Logo barnehage.no

Her er de 292 barnehagene foreldrene er mest fornøyd med

Hipp hurra 🥰 Av 3403 barnehagar i Norge som deltok i brukarundersøkinga kom Prestebakken barnehage blant dei 292 barnehagane i landet med score 5 eller 4,9 som blant dei barnehagane i landet foreldra er mest fornøgd med 🙂

Eit godt arbeidsmiljø, dedikerte tilsette med ein genuin interesse for barns trivsel og utvikling er ein av suksessfaktorane for eit godt læringsmiljø der glede, omsorg, inkludering og varme er sentrale omgrep. Trygge barn og trygge tilsette gjev også det beste utgangspunkt for eit godt foreldresamarbeid 💜

Vi takkar foreldra våre for tilliten, det gjev oss glede og motivasjon til å halde fram det gode arbeidet i barnehagen vår. Takk !

Velkommen til oss

Prestebakken barnehage er ein privat barnehage, som ligg nydeleg til i Førde sentrum. I vårt nærmiljøet har vi eit svært flott turområde med kort veg til skog og mark, og som næraste nabo til Førdehuset er vi også ivrige brukarar av bibliotek, kulturtilbod, treningshall og symjebasseng. Småbarnsavdelinga har eit eige uteområde, dei minste får her ro til å bli godt kjende og trygge i barnehagen. Dei litt større barna har eit stort flott uteområde som stimulerar til allsidig leik og motorisk utfolding. Vi har eit kompetent og godt kvalifisert personale som er med å skape eit aktivt og godt læringsmiljø for barna, der inkludering og venskap står sentralt i vår kvardag. Prestebakken har gode trygge vaksne som har fokus på å ta ivare og å bygge gode relasjonar, der omsorg, samhald og inkludering er viktigast av alt saman med leik og læring. Kanskje det er nettopp vår trygge, gode og omsorgsfulle kvardag du ynskjer at barnet ditt skal få oppleve.
Ta turen innom og hels på oss

Kom, bli med inn til oss og sjå litt av det vi held på med

Måltidet i barnehagen

Måltidet i barnehagen er ein svært viktig pedagogisk arena og handlar om langt meir enn å tilby eit variert kosthold med sunn og god mat.Personalet si viktige rolle her handlar om å legge til rette for at måltidet og matlaging bidreg til måltidsglede, deltaking, samtalar og fellesskpsfølelse hos barna. Måltidet har fokus på sunne matvanar og er ein arena for læring og sosialt samspel.

Å være ein praksis barnehage

Barnehagen er fast praksisbarnehage for høgskulen på Vestlandet, avtalen er for kvar periode treårig og inneberer eit forpliktande samarbeid i utdanninga av barnehagelærarar. I løpet av året vil de og få helse på fleire studentar som kjem innom for å ha praksis. De vil og få helse på elevar frå Mo og Øyrane vidaregåande skule, dette er elevar som ynskjer å ta utdanning innanfor barne og ungdomsarbeidarfaget samt elevar frå ungdomsskulen som prøver seg litt i arbeidspraksis.

Prestebakken – ein livsglede barnehage

Prestebakken barnehage har eit samarbeid med Helsetunet i Førde om å være Livsgledebarnehage for eldre. Dette samarbeidet innebærer at barnehagen reiser på besøk på aldersheimen/sjukeheimen for å vitje dei eldre. Målet med besøket er å skape fellesskap i lag. Aktivitetar vil kunne være at barna syng for dei eldre, samtale, felles aktivitet etc.

Fiskesprell i Prestebakken

Fisk inneholder næringsstoff som vi finner lite av i annan mat, og som er viktig for barnas vekst og utvikling. I Prestebakken prøver vi ofte at varmmåltidet skal inneholde sunn og næringsrik mat, og fisk er mykje brukt. Det kan være f.eks. fersk fisk, fiskepinnar, laksetaco. Personalet har også delteke på det nasjonale prosjektet om Fiskesprell i barnehagen. Bilda vi deler med dokke er fra ein foreldrefest der fisk og laksetaco var på menyen.

Å ha fokus på relasjonar

Barnas tidlege erfaringar med jamaldringar har stor betyding for barnas utvikling av samspelsferdigheiter. Korleis barnet vert møtt av andre dannar grunnlag for korleis barna utviklar eigen sjølvkjensle. Ved at barnehagen er med og fremmar positive haldningar vil ein kunne redusere avvising, mobbing og vald. Barna lærer gjennom opplevingar og erfaringar med kvarandre og med oss vaksne i barnehagen.
Eg treng deg og du treng meg.

Det viktige foreldre samarbeidet

Samarbeidet mellom personalet og foreldra må byggje på innsikt i kva rolle heimen og barnehagen på kvar sin måte spelar i livet til barnet.
Foreldre er dei som kjenner barnet sitt aller best, og som kan være med å synleggjere kven barnet er og kva barnet meistrar eller strevar litt med. Alt før barnet startar i barnehagen ynskjer vi å snakke med deg om akkurat ditt barn, vi vil bli kjent med barnet og dykk som familie, kven er dette vesle barnet som kjem til oss.

0-toleranse for mobbing

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barnopplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Rammeplan for barnehager (2017) Barnehagen skal aktivt arbeide for å forebygge mobbing. Kvar går grensene, og når vert eit barn mobba er sentrale områder som vert drøfta. Dei vaksne sin tilstadeværelse i barnas liv for å rettleie, korrigere og hjelpe dei i situasjonar som er vanskelege er sentralt for å førebygge mobbin

Barnehagens digitale praksis

Den digitale praksisen til barnehagen skal bidra til leik, kreativitet og læring. Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barna sine læreprosessar og bidra til å oppfylle rammeplanen sine føringar for eit rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. (Rammeplan for barnehagen, 2017)