Formål og innhald

Ei av hovudoppgåvene til
personale i barnehagen er å
skape omsorg for barna. Ved å
skape god og nær omsorg
skapar vi også ein trygg
barnehagekvardag for barna.
Vårt personale har omsorg i
fokus, dette er ikkje berre
sjølvsagt men og ei yrkesetisk
plikt. Barna skal føle seg trygge,
dei skal verte sett, høyrt og
rettleia. Omsorg i barnehagen
handlar både om relasjonar
mellom dei vaksne, tilsette,
foreldra og barna og om barnas
omsorg for kvarandre. Gjennom
det daglege samspelet med barn
og vaksne skal barn erfare og
lære korleis eins eigne
handlingar påverkar andre. Ein
omsorgsfull relasjon er prega av
at ein er lydhøyr, at det er
nærleik, innleving, evne og vilje
til samspel. Omsorg er
tilstadeværelse.
I barnehagens årsplan kan du
lese meir om korleis
barnehagen legg til rette for
omsorg i barnehagekvardagen.

Vi i Prestebakken barnehage
ynskjer å skape eit
stimulerande utviklingsmiljø
der barna kan utforske verden
gjennom leik og samspel med
barn og vaksne, slik at dei kan
utvikle eit positivt sjølvbilete og
tileigne seg verdiar som kan
gjere barna rusta på best
mogleg måte til å møte dei krav
og forventningar som framtida
vil bringe. For barnehagebarn er
leik den dominerande form for
aktivitet. Leiken har ei sentral
rolle for å utvikle og styrke
barnets sjølvoppfatning og
identitet. Leik er den viktigaste
form for aktivitet i barnehagen
og i eit barns liv. Leik og læring
heng uløyseleg saman, desse
faktorane kan ikkje skiljast frå
kvarandre. I barnehagens
årsplan kan du lese meir om
korleis barnehagen legg til rette
for leik i barnehagekvardagen.

Omgrepet danning er eit svært
sentralt og viktig omgrep og
rommar mange aspekter i
barnehagens kvardag. Danning
knytast til barnets
læringsprosessar, der barnet får
muligheiter i lag med oss
vaksne å praktiserer
medverknad og demokrati.
Prestebakken barnehage skal
være ein plattform for danning
til humanitet og demokrati. Vi
skal være vaksne som
oppmuntrar barna til å vere
prøvande og nysgjerrige på
omverda, og vi vil bidra til å
legge grunnlaget for modig,
sjølvstendig og ansvarleg
deltaking i demokratiske
fellesskap. Ved at barnehagen er
med og fremmar positive
samhandlingar og solidaritet vil
ein kunne redusere avvising,
mobbing og vald. Barna lærer
gjennom opplevingar og
erfaringar med kvarandre og
med oss vaksne i barnehagen.
For å danne eit godt
”danningsmiljø” i barnehagen
er det viktig at kulturen i
barnehagen er prega av felles
verdiar og normer, eit trygt og
godt fellesskap, demokrati,
omsorg og medansvar I
barnehagens årsplan kan du
lese meir om korleis
barnehagen legg til rette for
omgrepet danning i
barnehagekvardagen.

Vi i Prestebakken barnehage
ynskjer å skape eit
stimulerande læringsmiljø der
barna kan utforske verden
gjennom leik og samspel med
barn og vaksne. Personale skal
legge til rette for at miljøet i
barnehagen skal støtte opp om
barnas lyst til å utforske, leike,
lære og meistre, dette ved å
introdusere nye situasjonar,
tema, fenomen, materialer osv.
Barnas nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær skal
anerkjennast, stimulerast og
leggast til grunn for deira
læringsprosessar. Barna skal få
undersøke, oppdage og forstå
sammenhengar, utvide
perspektiv og få ny innsikt.
Den beste læring skjer ved å
erfare i lag. Det er læring i alle
gjeremål, enten det er leik eller
slik som her ved å få hjelp til å
brette opp erme før handvask
I barnehagens årsplan kan du
lese meir om korleis
barnehagen legg til rette for
læring i barnehagekvardagen.

Eit viktig tema i barnehagen er
vennskap og fellesskap, derfor
jobber vi mykje med
relasjonskompetanse både
mellom barn, tilsette og
foreldre. Dette er eit fruktbart
arbeid, der bevistgjering av
korleis relasjonskompetanse
påverkar kvardagen vår kjem til
syne i det daglege samhaldet.
Ringverknadane er synlege i
form av gode vennskap, god
dialog, glade barn og tilsette
som trivast i jobben sin.
Vi ynskjer også involvere dykk
foreldre i dette viktige arbeidet,
målet er at barna skal ha med
seg ein god ballast og god
relasjonskompetanse over i
skule. Vi skal arbeide med å
auke kunnskap og haldningar,
evner og ferdigheiter til å
utvikle, vedlikehalde og
reparere relasjonar mellom
menneskjer. Det er også bevist
at det er langt mindre mobbing
der barna har ein god
relasjonskompetanse, vidare
syner det seg også at det vert
mindre fråfall i seinare
skulegang.
Barnas tidlege erfaringar med
jamaldringar har stor betyding
for barnas utvikling av
samspelsferdigheiter. Korleis
barnet vert møtt av andre
dannar grunnlag for korleis
barna utviklar eigen
sjølvkjensle. Ved at barnehagen
er med og fremmar positive
haldningar vil ein kunne
redusere avvising, mobbing og
vald. Barna lærer gjennom
opplevingar og erfaringar med
kvarandre og med oss vaksne i
barnehagen. I barnehagens årsplan kan du
lese meir om korleis
barnehagen legg til rette for
vennskap og fellesskap i
barnehagekvardagen.

Å arbeide med barnas
språkutvikling er eit viktig
arbeide i kvardagen vår. Barnas
evne til å bruke språket er
avgjerande for barnets
kommunikasjon med andre
barn og vaksne, det handlar om
å forstå og gjere seg forstått,
barna set ord på erfaringar, dei
fortel om viktige ting, og dei
klarar etterkvart å reflektere i
lag med andre barn og vaksne.
Språk er avgjerande for læring,
sosiale relasjonar og venskap.
På lengre sikt er
språkutviklinga avgjerande for
å kunne være ein deltakar i
moderne demokrati og i eit
kunnskaps og
utdanningssamfunn.
Barnehagen skal vere bevisst på
at kommunikasjon og språk
påverkar og blir påverka av alle
sider ved barnet si utvikling.
Gjennom dialog og samspel skal
barna støttast i å kommunisere,
medverke, lytte, forstå og skape
meining. Barnehagen skal
anerkjenne og verdsetje barnas
ulike kommunikasjonsuttrykk
og språk, medrekna teiknspråk.
Alle barn skal få god
språkstimulering gjennom
barnehagekvardagen, og få
delta i aktivitetar som fremjar
kommunikasjon og ei
heilskapleg språkutvikling. I
barnehagar for samiske barn i
samiske distrikt skal
barnehagen fremje den
samiskspråklege kompetansen
til barna. (Rammeplan, 2017)
I barnehagens årsplan kan du
lese meir om korleis
barnehagen legg til rette for kommunikasjon og språk i
barnehagekvardagen.

I rammeplanen under natur og
miljø står det at barna skal få
kjennskap til samisk språk,
kultur og tradisjon knytt til
nasjonale minioritetar,
herblandt samefolket.
Samefolket sin kultur og
tradisjon er ein minioritet som
vi markerer i barnehagen. Det
at barnehagen tideleg syner
barna møte med ulike kulturar
og tradisjonar er viktig med
tanke på respektfull
samhandling mellom ulike
etniske grupper. Vi ynskjer å
skape ein bevistheit om eigen
kulturarv og delaktigheit i
andres kultur, og på den måten
bidra til forståing og toleranse
for forskjellige kulturar og ulike
måtar å leve på. I Prestebakken
barnehage har vi valt å formidle
samisk kultur og tradisjon
rundt samedagen 6 februar.
I barnehagens årsplan kan du
lese meir om korleis
barnehagen legg til rette for
samisk kultur i barnehagen.

Rull til toppen