Verdigrunnlag

Barn og barndom beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Vi er trygge vaksne som
anerkjenner barna og ivaretek
barndommens eigenverdi, vi
legg grunnlag for eit godt liv,
der barna utviklar eit positivt
forhold til seg sjølv og tru på
eigne evner.

Demokrati beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Vi arbeider for eit inkluderande
fellesskap med vekt på
demokrati, vi gjev barna
moglegheit for å utvikle
forståing for samfunnet og
verda dei er ein del av. Barna
skal medverke i barnehagens
innhald,uavhengig av alder og
funksjonsnivå.

Demokrati beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Vi er personale som ser og
anerkjenner barna, vi syner
gjensidig respekt for kvarandre
ved å være gode rollemodellar.
Vi legg til rette for inkluderande
miljø der det er plass til alle, det
handlar om tilhøyrigheit, at alle
barn vert sett og anerkjent, alle
er verdifulle.

Demokrati beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Vi har fokus på at alle barn er
like mykje verdt og likstilt i
forhold til kvarandre.
Personalet er bevisst sin
rollemodellfunksjon og
reflektere over eigne
haldningar, for best mogleg
kunne formidle og fremje
likeverd og likestilling

Demokrati beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Barna skal oppleve bærekraftig
utvikling ved å ta vare på seg
sjølv og naturen. Vi vaksne skal
være gode rollemodellar som
lærer barna å tenke kritisk og
handle etisk. Barna skal få
varierte naturopplevingar slik
at dei blir glade i og opplever
tilhøyrsle til naturen.

Demokrati beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Vi gjev barna moglegheit til å
etablere gode helsevanar, og gje
dei moglegheiter og
utfordringar utifrå individuelle
behov. Barnehagen skal være
ein trygg og utfordrande stad
der vi vaksne førebygger og
fremjar barna si fysiske og
psykiske helse, der barna kan
prøve ut ulike sider ved
samspel, fellesskap og vennskap

Demokrati beskrivelse i forhold til barnehagens verdigrunnlag

Vi gjev barna moglegheit til å
etablere gode helsevanar, og gje
dei moglegheiter og
utfordringar utifrå individuelle
behov.
Barnehagen skal være ein trygg
og utfordrande stad der vi
vaksne førebygger og fremjar
barna si fysiske og psykiske
helse, der barna kan prøve ut
ulike sider ved samspel,
fellesskap og vennskap.

Rull til toppen